Ladda ner vår huskatalog

Ladda ner vår huskatalog

ÄNNU MER REFORMHUS

info@reformhus.se

+46 (0)451 70 50 20

Husbyggarens A till Ö

Ordlista för dig som ska bygga hus

När man bygger hus är det en stor mängd begrepp och ord som man stöter på. Det är inte alltid så lätt att veta exakt vad dessa ord och begrepp innebär, så för att göra det lite enklare för dig har vi här satt ihop en ordlista med förklaringar till allt mellan avstyckning och överlåtelseavtal.

A
Avstyckning

innebär att en bit mark avskiljs för att utgöra tomt till en ny fastighet.

B
Besiktning

är en kontroll av utförda arbeten. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman.

BIM

(byggnadsinformationsmodellering) är processen att skapa en datormodell av en byggnad som innehåller alla detaljer i den strukturen, från dess grundläggande layout till de minsta måtten.

Bjälklag

är en bärande, horisontell del av byggnaden som skiljer de olika våningarna åt. I bjälklaget ingår, förutom den bärande delen, också golv och innertak.

Byggherre

är en person som för egen räkning utför bygg eller markarbeten. När du bygger ett hus från Reformhus är det du som kund som är byggherren.

Byggherrekostnader

är de kostnader som tillkommer runt bygget när du bygger ett eget hus. T.ex. lagfart, pantbrev, bygglov, anslutningsavgifter för el, vatten m.m.

Bygglov

är ett tillstånd från kommunen att genomför ett byggarbete. Det kan handla både om nybyggnation och tillbyggnad.

Bärande vägg

är en ramkonstruktion som håller extra vikt. Dessa väggar bär vanligtvis vikt från taket eller taket och behöver extra stöd för att hålla lasten. Du kan hitta en bärande vägg genom att undersöka takbjälkarna ovanför den. Denna vägg bär konstruktionens last ovanför den. Som ett resultat kan de inte tas bort utan att äventyra strukturens integritet.

C
CAD

avser att använda arkitekturprogramvara för att skapa detaljerade modeller av byggnader för att påskynda designprocessen, möjliggöra mer kreativitet och säkerställa större noggrannhet i mätningar.

D
Delad entreprenad

innebär att byggherren anlitar flera olika entreprenörer för att utföra olika delar av byggnationsarbetet.

Detaljplan

är ett dokument som visar hur ett område i en kommun planeras att bebyggas och hur man får använda de mark- och vattenområden som finns i kommunen.

E
Entreprenad

innebär ett att företag åtagit sig att utföra byggnadsarbete åt en byggherre.

F
Fastighet

kan både vara en byggnad eller ett mark- och vattenområde som är en fast egendom.

Förhandsavtal

är ett skriftligt avtal mellan en köpare och en bostadsrättsförening och innehåller uppgifter om parterna så som namn, tidpunkt för upplåtelse, eventuella förskottsbetalningar med mera. För att teckna ett förhandsavtal krävs att bostadsrättsföreningen har upprättat en granskad kostnadskalkyl som har godkänts av två oberoende intygsgivare.

Förhandsbesked

visar om det är lämpligt att bygga på en specifik plats. Om man planerar att stycka av en bit mark till en ny fastighet bör man ha ett positivt förhandsbesked. Ett positivt besked betyder dock alltid inte att man får bygglov i slutändan.

G
Garantibesiktning

görs senast två år efter genomförd slutbesiktning. Då noteras alla eventuella fel som framträtt under garantitiden. Besiktningen påkallas, och bekostas, av byggherren.

Generalentreprenad

innebär att man som beställare själv ansvarar för projekteringen, men anlitar en huvudentreprenör för utförandet. Huvudentreprenören anlitar sedan önskade underleverantörer och ansvarar för all samordning och ansvarsfördelning under bygget.

H
HVAC

är en förkortning som står för värme, ventilation och luftkonditionering (engelskans Heat, Ventilation, Air Condition).

I
Icke-bärande vägg

är en vägg som inte stöder någon extra vikt uppifrån. Dessa typer av väggar kan byggas om eller tas bort för att öppna utrymmet i ett hem.

K
Konstruktör

är den person hos oss på Reformhus som tar fram ritningar för husets konstruktion.

Kontrollansvarig

krävs vid arbete som kräver bygglov eller rivningsplan. Denne utses av dig som kund och hjälper dig bland annat med att se till att de nödvändiga kontrollerna görs för att bygglagstiftningens krav uppfylls.

Kontrollplan

är ett dokument som beskriver den kontroll som ska utföras av byggherren.

L
Lagfart

är en registrering av en fastighet i fastighetsregistret. Lagfarten innebär att ägaren registreras som lagfaren ägare till fastigheten.

M
Marklov

innebär att man får tillstånd att schakta eller höja tomten med mer än 50 cm. Ibland kan marklov även krävas för att fälla eller plantera träd.

N
Nyckelfärdigt hus

är ett vanligt begrepp i byggbranschen. Vad det innebär varierar mellan hustillverkare. Som kund gör du klokt i att undersöka vad som verkligen ingår när det står nyckelfärdigt på tillverkarens hemsida. Hos oss betyder nyckelfärdigt att du får ett helt färdigt hus från insidan och ut, redo att flyttas in i och med all bekvämlighet på plats. Det är en bekväm form av entreprenad, lämplig för dig som vet precis vad du vill ha men saknar den kunskap, tid eller kraft som krävs att genomföra ett större byggprojekt.

P
PIR

är en polyuretanbaserad härdplastskiva med slutna celler. Den har använts som isolering under drygt 40 år i konstruktioner som kräver tunna konstruktioner med hög isolerförmåga, tex frysboxar och kylskåp. PIR används nu alltmer inom byggindustrin för att möta högre myndighetskrav på energiförbrukning samt för att minska driftskostnaderna för värmen. Generellt kan man säga att PIR tar marknadsandelar från stenull för att den har bättre isolerförmåga och fuktegenskaper, och från cellplast för att den har bättre brandegenskaper.

S
Servitut

är att en fastighet har rätt att till exempel bygga en väg på en annan fastighet eller att använda en annans fastighets väg. Ett servitut är alltid knutet till en fastighet och inte till enskilda personer.

Situationsplan

upprättas i samband med nybyggnation eller ombyggnad. Den visar tomtens gränser, marknivå och den planerade platsen för byggnaderna. Situationsplanen tas fram av byggherren eller den anlitade arkitekten.

Slutbesiktning

genomförs när huset är färdigställt. En oberoende besiktningsman anlitas av byggherren för att kontrollera det utförda arbetet. Vid slutbesiktningen deltar en representant från byggherren och en representant från entreprenören. Gäller bygget en bostadsrättsförening ska även en representant från bostadsrättsföreningens styrelse närvara.

Spärrförbindelse

är Reformhus ekonomiska säkerhet för byggsats och inredning.  Spärrförbindelsen upprättas av er bank.

Startbesked

krävs för att påbörja bygget av huset och utfärdas av Byggnadsnämnden. Detta görs normalt i samband med det tekniska samrådet.

T
Takfot

är den del av yttertaket som sträcker sig utanför fasaden.

Tekniskt samråd

hålls efter utfärdat bygglov efter kallelse från Byggnadsnämnden. För att genomföra det tekniska samrådet behöver Reformhus ha färdigställt alla tekniska handlingar. Innan detta kan ej tekniskt samråd genomföras. Säljare ska även ha tecknat färdigställandeförsäkrning  och bokat entreprenörer. Detta är den tekniska prövningen av byggnationen. Här diskuteras arbetets planering och samordning samt de åtgärder som behövs för att byggnaden ska uppfylla plan- och bygglagens baskrav. Resultatet av samrådet protokollförs varefter en kontrollplan upprättas och startbesked ges.

Totalentreprenad

innebär ett avtal mellan byggherren och entreprenören som gör att entreprenör ansvarar för både projektering och byggutförande. Entreprenören anlitar själv valfria underleverantörer och samordnar och leder hela byggarbetet.

U
Underleverantör

är en person eller ett företag, som förbinder sig att utföra kraven i en annan parts kontrakt. Underleverantören anställs av en huvudleverantör för att utföra tjänster som är en del av det större projektet.

Upplåtelseavtal

är ett avtal som tecknas av bostadsrättsföreningen med den första ägaren av en bostadsrätt. Avtalet ger ägaren rätt att nyttja bostaden. I upplåtelseavtalet framgår bland annat vilka ytor som föreningen upplåter till den boende.

U-värde

är ett uttryck för produktens isolering. U-värdet anger den mängd energi eller värme som lämnar produkten, från den varma till den kalla sidan. Ju lägre U-värde, desto mindre energi eller värme lämnar produkten, och desto bättre isoleringsvärde har den.

Ö
Överlåtelseavtal

är ett avtal som skrivs när en fastighet ska byta ägare. Med ett överlåtelseavtal kan de nya ägarna bevisa att egendomen är deras.

Allt du behöver veta

Har du inte fått svar på alla dina frågor? På vår FAQ-sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna om våra hus och vårt byggsystem.